รายชื่อประเภทที่พัก:
   
ราคาวันหยุด
   
ลูกค้า
   
ของเช่า
   
รหัสผู้ดูแล
ข้อมูลบริษัท
Account_Paid_How
Account_Paid_Type
Account_Vat_Type
Vendor